holandia busybelgia busyniemcy busy

BUSY Łódź Holandia

Radkar-Travel oferuje nowoczesne i klimatyzowane busy, które dowiozą Cię pod wskazany adres w Holandii, Belgii i Niemczech..
Kontakt: 0048 500 447 568

Menu
  • Polska0048 500 447 568

  • Holandia0031 612 314 035

  • Czynnecałą dobę / 24h

Regulamin Radkar-Travel

Regulamin firmy Radkar-Travel opiera się na przepisach zawartych w Artykule 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. dotyczącej Prawa Przewozowego, opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 1995 r. pod numerem 119, pozycja 575, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami. Postanowienia tego dokumentu obowiązują pracowników, klientów oraz przedsiębiorstwa współpracujące z firmą Radkar-Travel w kontekście relacji biznesowych.

Postanowienia ogólne

W niniejszym regulaminie użyte terminy mają następujące znaczenie:
przewoźnik – Firma Radkar-Travel
pasażer – jednostka fizyczna korzystająca z usług przewozowych przewoźnika.
umowa przewozu – kontrakt zawarty między przewoźnikiem a pasażerem, w którym przewoźnik zobowiązuje się do przetransportowania pasażera zgodnie z charakterystyką swojej działalności, a pasażer zobowiązuje się do uregulowania ustalonej opłaty.
bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawiązanie umowy przewozu, dający pasażerowi prawo do pojedynczego przejazdu autobusem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za określoną cenę.
bagaż – odnosi się do bagażu podręcznego i dodatkowego;
bagaż podręczny – przedmioty wprowadzone przez pasażera do pojazdu.
bagaż dodatkowy – przedmioty umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub przystosowanym do tego celu.
nadbagaż – bagaż dodatkowy, który nie jest uwzględniony w cenie biletu i za który naliczana jest dodatkowa opłata, regulowana u kierowcy. Konieczne jest zgłoszenie nadbagażu przy rezerwacji podróży. Zdjęcia i opisy produktów wraz z ich cenami, umieszczone na stronie internetowej, nie stanowią oferty zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert (zawarcia umowy) zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

Warunki transportu

Po wejściu do pojazdu, pasażer ma obowiązek niezwłocznie zakupić bilet od kierowcy. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu lub usunąć z pojazdu pasażera w przypadku:
nieprzestrzegania przez pasażera regulaminu lub przepisów dotyczących transportu;
odmowy zapłaty za przewóz przez pasażera;
wykazania przez pasażera stanu wskazującego na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
zachowania przez pasażera, które jest uciążliwe dla innych pasażerów lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa podróży;
wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom;
potwierdzenia, że pasażer jest chory i jego choroba może zagrażać innym pasażerom. Pasażer korzystający z promocji musi mieć przy sobie i okazywać na żądanie kierowcy ważny dokument uprawniający do skorzystania z promocji. Jeśli pasażer nie zakupił biletu przed rozpoczęciem podróży, umowa przewozu zostanie zawarta przez samo zajęcie miejsca w pojeździe przewoźnika. Pasażer jest zobowiązany do natychmiastowego zakupu biletu lub opuszczenia pojazdu. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać bilet osoby, która naruszyła prawo lub nie jest w stanie udowodnić swojej tożsamości, podanej podczas rezerwacji. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich skutki wynikające z czynników administracyjnych (takich jak kontrole policyjne, kontrole Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innych niezależnych od przewoźnika czynników, takich jak warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym, problemy techniczne. Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas pobytu w pojeździe. Jednakże, ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, które mogą wystąpić w trakcie podróży. Zdarzenia losowe powodujące szkody poza pojazdem nie są objęte tym ubezpieczeniem. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnego adresu przez pasażera ani za podróżowanie osób nieletnich bez opiekuna prawnego. Firma Radkar-Travel zastrzega sobie prawo wprowadzania przesiadek w trakcie podróży z powodów logistycznych lub bezpieczeństwa pasażerów. Rezerwacja przejazdu u przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu i akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Bilet

Firma Radkar-Travel oferuje następujące rodzaje biletów do sprzedaży:
Bilet jednorazowy.
Bilet promocyjny: po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do skorzystania z promocji oraz podaniu pięciu ostatnich przejazdów podanych przy rezerwacji i po zaakceptowaniu ich przez biuro.

Obowiązki pasażera:

Pasażer musi przestrzegać przepisów drogowych oraz postanowień Regulaminu.
Powinien stosować się do zaleceń kierowcy.
W pojedynczym siedzeniu busa wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer jest zobowiązany zapiąć pasy i utrzymać je w takim stanie przez całą podróż.
Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi, w tym za zniszczenie urządzeń i wyposażenia oraz za szkody spowodowane innym współpodróżnym.
Ponosi również odpowiedzialność za szkody związane z przewozem jego bagażu, chyba że spowodowane zostały z winy przewoźnika.
Jeśli celowo lub zaniedbania zanieczyszcza pojazd, pasażer musi pokryć koszty naprawy szkód.
Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia, chyba że pasażer kupi dodatkowe miejsce po uzgodnieniu z biurem.
Kierowca może odmówić przewozu osób nietrzeźwych lub zachowujących się nieodpowiednio.
Osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub porządku publicznego mogą zostać nie wpuszczone do pojazdu lub usunięte z niego przez kierowcę lub inne organy.
Jeśli pasażer zanieczyszcza pojazd, powodując konieczność zatrzymania pojazdu w celu sprzątnięcia, pobrana zostanie opłata.
W przypadku rezygnacji pasażera z podróży, przewoźnikowi przysługuje zwrot należności za niewykorzystane świadczenie przewozowe po potrąceniu części należności (odstępnego), zgodnie z poniższymi zasadami:
od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem: 25% wartości biletu,
od 28 godzin do 24 godzin przed wyjazdem: 50% wartości biletu,
poniżej 24 godzin przed wyjazdem: 90% wartości biletu.
W przypadku niezgłoszenia się pasażera na odjazd, przewoźnik ma prawo potrącić 100% wartości biletu.

Bagaż

Limit bagażowy wynosi dwie torby podróżne średniej wielkości plus bagaż podręczny, o łącznej wadze nie przekraczającej 40 kg. Opłatą objęte są:
Bagaż dodatkowy: za każdą następną torbę przewidziana jest opłata, o wielkości nie przekraczającej standardowej torby podróżnej.
Wózki dziecięce.
Inne dodatkowe przedmioty zgłoszone przy rezerwacji. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym, biżuterii, papierach wartościowych, złocie, kamieniach szlachetnych oraz pieniądzach, które pasażer przewozi w bagażu podręcznym. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących lub cuchnących oraz innych przedmiotów, które mogą utrudnić korzystanie z pojazdu lub spowodować szkody. Przedmioty pozostawione w busie nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika, ale są przechowywane przez niego przez okres 14 dni.

Promocje

Co piąty przejazd za 50%. Aby skorzystać z tej promocji, potrzebna jest karta promocyjna z imieniem i nazwiskiem pasażera wpisanymi przez kierowcę oraz pieczątkami lub hologramami z datami i podpisem kierowcy. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę promocyjną upoważniającą go do promocyjnego przejazdu i nie może przekazać jej innej osobie. Warunki korzystania z promocji wymagają zgłoszenia tej informacji przy rezerwacji oraz podania pięciu ostatnich dat przejazdów. Po weryfikacji dat i potwierdzeniu przez biuro osoba może skorzystać z przejazdu za 50%. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieczytelnie wpisane daty przejazdów. Promocja nie obowiązuje od 15 grudnia do 15 stycznia, a obowiązujące zniżki, ulgi, rabaty i promocje nie mogą być łączone.

Paczki, przesyłki, korespondencja

Każda paczka powinna być odpowiednio oznakowana adresem dostarczenia oraz numerem kontaktowym zarówno odbiorcy, jak i nadawcy. Usługa realizowana jest w ciągu maksymalnie 48 godzin. Radkar-Travel nie bierze odpowiedzialności za paczki, przesyłki ani korespondencję źle zabezpieczone, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie transportu. Zabroniony jest przewóz rzeczy, których transport jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów. W razie uzasadnionego podejrzenia kierowca może dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki bagażowej, aby upewnić się, że nie narusza ona powyższych warunków.

Rezerwacja

Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie, drogą SMS, za pośrednictwem elektronicznej korespondencji lub poprzez formularz rezerwacji dostępny na stronie internetowej radkar-travel.pl. Potwierdzenie rezerwacji prosimy dokonać dzień przed planowanym wyjazdem. W przypadku braku potwierdzenia rezerwacji, może ona zostać anulowana. Potwierdzenia przyjmowane są do godziny 15:00 dzień przed wyjazdem. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie rzeczywistych danych osobowych. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazania klienta innemu przewoźnikowi z przyczyn niezależnych od niego. Przewoźnik ma również prawo odmówić przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyny oraz do anulowania rezerwacji z przyczyn niezależnych od niego. Informacje dotyczące przewozu osób przez firmę Radkar-Travel można uzyskać telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie internetowej radkar-travel.pl w godzinach 8:00 – 22:00.

Reklamacja

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@radkar-travel.pl Reklamacje powinny być składane w terminie jednego miesiąca od momentu zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji przez pasażera drogą elektroniczną, przewoźnik ma prawo odmówić jej rozpatrzenia. Reklamacje mogą być składane tylko przez pasażera, a w przypadku małoletniego przez jego przedstawiciela ustawowego. W treści reklamacji należy zawrzeć dane osobowe pasażera, opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, udokumentowanie doznanej szkody i jej wysokość, oraz propozycję rekompensaty. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, takie jak ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o prawie przewozowym oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.