holandia busybelgia busyniemcy busy

BUSY Łódź Holandia

Radkar-Travel oferuje nowoczesne i klimatyzowane busy, które dowiozą Cię pod wskazany adres w Holandii, Belgii i Niemczech..
Kontakt: 0048 500 447 568

Menu
  • Polska0048 500 447 568

  • Holandia0031 612 314 035

  • Czynnecałą dobę / 24h

Polityka prywatności Radkar-Travel

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., znanym jako RODO.

Polityka Prywatności określa zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na stronie internetowej, obejmując podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych, a także prawa osób, których dane są przetwarzane, oraz informacje dotyczące stosowania plików cookies i narzędzi analitycznych.

Dane osobowe przetwarzane na stronie internetowej są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Administratorem danych jest Radkar-Travel Radosław Kutkowski, z siedzibą w Radomiu, posiadający numer NIP: 9482274685.

Z Administratorem można skontaktować się:

Listownie, na adres wskazany w Polityce Prywatności. Elektronicznie, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@radkar-travel.pl. Telefonicznie, pod numerem +48 500 447 568. Administrator szczególnie troszczy się o ochronę interesów osób, których dane dotyczą, zapewniając, że przetwarzane dane są:

Zgodne z prawem. Zbierane dla określonych, legalnych celów i niepodlegają dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym dostępem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zgodność z przepisami RODO i móc to udokumentować. Środki te są regularnie przeglądane i aktualizowane, a Administrator stosuje również techniczne środki zapobiegające nieuprawnionemu pozyskiwaniu lub modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Podstawy prawne, cele i okres przetwarzania danych osobowych: Administrator może przetwarzać dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy przynajmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony:

Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych Administratora, w szczególności związanych z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz dokumentów księgowych. W celach marketingowych i promocyjnych produktów i usług Administratora, a także marketingu bezpośredniego. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga spełnienia co najmniej jednej z powyższych podstaw.

Cel, podstawa prawna, okres i zakres przetwarzania danych osobowych przez Administratora są dostosowywane do konkretnych okoliczności każdego przypadku.

Cel przetwarzania danych
Podjęcie działań w celu zawarcia umowy, wykonanie zawartej umowy Podstawa prawna z RODO Art. 6 ust 1 lit. b Okres przetwarzania danych Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy. Zakres przetwarzanych danych Maksymalny zakres przetwarzania: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Cel przetwarzania danych
Marketing Podstawa prawna z RODO Art. 6 ust.1 lit. a Okres przetwarzania danych Dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. Zakres przetwarzanych danych Maksymalny zakres przetwarzania: Adres e-mail

Odbiorcy danych osobowych:

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe poniższym kategoriom odbiorców tylko wtedy, gdy jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu przetwarzania danych i jedynie w niezbędnym zakresie:

Podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dostawcom usług zapewniającym Administratorowi rozwiązania techniczne, informatyczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dostawcom usług prawnych, księgowych i doradczych, zapewniającym Administratorowi wsparcie w zakresie księgowości, prawa i doradztwa. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora na podstawie umowy, jako podwykonawcy i wyłącznie w zakresie wskazanym przez Administratora. Innym podmiotom, gdy jest to związane z treścią i charakterem prowadzonej korespondencji. Profilowanie danych osobowych:

Administrator może stosować profilowanie w celach marketingu bezpośredniego, jednak decyzje oparte na profilowaniu nie mają wpływu na zawarcie lub odmowę zawarcia umowy. Przy użyciu narzędzi takich jak Google Analytics, Administrator może określić różne parametry, takie jak: rodzaj przeglądarki, system komputerowy, język przeglądarki, czas spędzony na stronie, dane demograficzne (płeć, wiek) i lokalizacyjne (kraj, województwo, czasami miasto). Przy użyciu danych profilowania Administrator może np. wysyłać propozycje produktów lub usług odpowiadających zainteresowaniom użytkownika. Mimo profilowania, osoba może swobodnie decydować o zawarciu umowy z Administratorem.

Profilowanie polega na automatycznej analizie zachowania osoby na stronie internetowej, na przykład poprzez przeglądanie określonych produktów lub usług, oraz na analizie historii działań osoby w serwisie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mają istotne skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na nią wpływają.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą:

Osoby, których dane są przetwarzane, mają następujące prawa:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o kategoriach danych, celach ich przetwarzania oraz możliwość uzyskania kopii tych danych. Prawo do korygowania nieprawidłowych danych oraz uzupełniania brakujących informacji, a także do żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych automatycznie do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do składania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów RODO. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnej lub elektronicznej na wskazany adres, lub skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

Ciasteczka i analityka:

Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe przechowywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową, służące m.in. do dostosowania treści strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz prowadzenia statystyk anonimowych.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies do celów takich jak dostosowywanie treści strony do preferencji użytkownika, prowadzenie anonimowych statystyk czy poprawa jakości usług.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookies, ale użytkownik ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki w celu ograniczenia lub wyłączenia przechowywania plików cookies. Ograniczenie lub wyłączenie cookies może jednak wpłynąć na niektóre funkcje strony.

Administrator może korzystać z usług Google Analytics oraz Google Ads w celu analizowania ruchu na stronie internetowej. Dane zbierane przez Google Analytics i Google Ads są anonimowe i służą do generowania statystyk.

Administrator może także korzystać z usługi Piksel Facebooka do mierzenia skuteczności reklam i dostosowywania ich do zachowań użytkowników na stronie. Możliwe jest zarządzanie działaniem Piksela Facebooka poprzez ustawienia reklam na koncie użytkownika na Facebooku.